Amelanistic Gray Ratsnake

Photo by Troy Hibbitts - snake VPI Pythons