New Mexico

New Mexico

Animas Mountains

Black Range

Black Range Black Range 01 Photo by Kirk Setser; wild male Lampropeltis pyromelana from the Black Range, New Mexico.
Black Range Black Range 02 Photo by Dave Long; female F1 Lampropeltis pyromelana from the Black Range, New Mexico.
Black Range Black Range 03 Photo by Dave Long; Lampropeltis pyromelana from the Black Range, New Mexico.
Black Range Black Range 04 Photo by Dave Long; Lampropeltis pyromelana from the Black Range, New Mexico.

Peloncillo Mountains

More to come...

The Mountain Kingsnake Enthusiast's Site © Copyright 1998, Matthew J. Ingrasci